De Woonplek

 

Welkom op deze site over de woonplek: een te realiseren voorziening voor mensen met complexe multiproblematiek.

 

De gemeenteraad wil graag een voorziening complexe multiproblematiek realiseren in Purmerend. Op 28 mei 2020 is de raad akkoord gegaan met het voorstel.

 

Het vervolg

 

De raad heeft tevens het college verzocht om de komende periode te benutten om samen met de raad en de zorgpartijen een geschikte locatie te vinden. Dit gebeurt volgens onderstaande drie stappen:

1) de locatiecriteria vaststellen

2) een passende locatie zoeken

3) de locatie verder uitwerken en deze aan de raad voor te leggen.

 

We zitten op dit moment in stap 1: het vaststellen van de locatiecriteria. Komende maand gaat de raad op bezoek bij een aantal soortgelijke voorzieningen in het land.

Op basis hiervan wordt een voorstel opgesteld met de criteria, waaraan de gezochte locatie aan dient te voldoen.

Na goedkeuring van deze criteria door de raad, wordt vervolgens gestart met het zoeken naar een passende locatie. 

 

Denkt u mee?

 

Na het vaststellen van de locatiecriteria, gaan we op zoek naar een geschikte locatie. Hierbij kunnen we uw hulp goed gebruiken. Kent u een geschikte locatie, die aansluit bij de vastgestelde criteria, dan horen we dat graag van u. Via deze website kunt u, nadat de criteria door de raad zijn vastgesteld, uw locatiesuggesties aan ons laten weten.  Naar verwachting is dit in november 2020.

 

Achtergrondinformatie

 

 

Veel gestelde vragen en antwoorden

 

1. Waarom vindt de gemeente Purmerend deze voorziening nodig?

Als gemeente dragen we de verantwoordelijkheid voor alle inwoners van Purmerend. Op dit moment is er een groep Purmerenders waar geen geschikte woonzorgplek voor aanwezig is. Het is aan de gemeente om ook voor mensen met een zware zorgvraag de juiste woonzorgplek te kunnen bieden.

Deze woonvoorziening biedt een stabiele woonplek met als doel:

  • de kwaliteit van leven van de mensen die in deze voorziening gaan wonen vergroten.
  • de overlast op straat verminderen.

2. Vindt de gemeente de waarde van deze mensen belangrijker dan die van de omwonenden?

Met de komst van deze voorziening spelen de belangen van een aantal groepen:

  • de mensen die nu niet de juiste zorg krijgen
  • de omwonenden van de voorgestelde locatie
  • de mensen die zorg dragen voor deze mensen, maar die geen goede voorziening kunnen aanbieden (zorgpartijen, politie en/of woningcorporaties)
  • de mensen die nu overlast van deze mensen ervaren, doordat er geen goede voorziening voor hen beschikbaar is.

Het is aan de gemeente, en uiteindelijk aan de gemeenteraad, om deze belangen goed tegen elkaar af te wegen. We hebben vertrouwen in de manier waarop we de voorziening inrichten, waarbij we ook zorg dragen voor de zorgen van de omwonenden. Om die reden is ervoor gekozen om vroeg in het proces al naar buiten te gaan met dit voorstel. De plannen liggen nog niet vast. Alle zorgen kunnen meegenomen worden in de manier van organiseren en wordt onderdeel van de uitwerking. Zo kunnen we de inbreuk op de belangen van de omwonenden zo beperkt mogelijk maken en tegelijkertijd handelen in het belang van de doelgroep en de rest van de stad.

3. Wie komen er wonen?

Het gaat om een ingewikkelde doelgroep. Mensen met verschillende complexe problemen, waarbij een verslaving of psychiatrie een rol kan spelen, waar in Purmerend op dit moment geen goede voorziening voor aanwezig is. Deze mensen verblijven op straat of ze hebben een woonplek binnen een bestaande zorginstelling, waarbij begeleiders aangeven dat ze aan deze mensen geen passende zorg kunnen bieden. Een enkeling woont in een eigen woning, maar is daar eigenlijk niet toe in staat. Soms veroorzaken ze daarom overlast in de buurt.

4. Komt er een hek om de voorziening heen?

Nee, er komt geen hek om de voorziening heen. De mensen verblijven in een zorgvoorziening. De mensen zijn, net als nu, vrij om zichzelf te verplaatsen.

5. Waar wonen deze mensen nu?

Het gaat om mensen die nu ook in Purmerend verblijven, bijvoorbeeld in een zelfstandige woning of in een niet-passende zorginstelling.

6. Wat wordt bedoeld met crimineel gedrag?

Het voorstel beschrijft dat de voorziening onderdak, begeleiding en dagbesteding biedt aan mensen met ernstige multiproblematiek, waarbij verslaving, psychiatrie, een gedragsstoornis of crimineel gedrag een rol kan spelen. Vooral de term crimineel gedrag roept vragen op.

Waar hebben we het over; zijn het pedofielen of moordenaars?
Het antwoord hierop is nee. Het gaat om een open voorziening. Mensen die een straf uit moeten zitten, zijn niet welkom in deze voorziening, daar zijn in Nederland gevangenissen of TBS klinieken voor. Wel kan het gaan om zogenoemde draaideur criminelen; mensen die een aantal keer achter elkaar kleine vergrijpen hebben gepleegd; winkeldiefstal, fietsen stelen of zwartrijden. Deze vergrijpen bezorgen overlast en ellende bij mensen van wie de fiets of telefoon wordt gestolen of bij de winkelier van wie wordt gestolen. Het is overigens niet zo dat we met deze voorziening dit soort overlast Purmerend binnen halen. Deze overlast is er nu ook al, door de wijken heen, juist omdat daar geen 24 uurs begeleiding op zit. De (maatschappelijke) kosten hiervan dragen we nu ook al.

Met deze voorziening bieden we de mensen echter een dak boven hun hoofd, structuur in de dag en 24 uur aanwezigheid van begeleiding. In praktijk blijkt dat dit stabiliserend werkt en de overlast helpt te verlagen. Daarnaast biedt het mogelijkheid om direct lik op stuk beleid te voeren. Mensen die zich niet gedragen, kunnen er direct op aangesproken worden. Bij geen verbetering, kan iemand een time out krijgen (op een andere locatie) en in het slechtste geval stopt het verblijf.  

7. Waarom alle mensen bij elkaar?

Deze mensen wonen nu op straat, in een wijk in de stad of in een woonvoorziening waar geen passende zorg geboden kan worden. In praktijk blijkt dat goede begeleiding escalaties kan beperken of voorkomen. Goede begeleiding kan alleen in de vorm van 24 uur per dag, zeven dagen in de week. Dit is alleen te organiseren als de mensen geclusterd bij elkaar wonen.  

8. Wat betekent 24 uurszorg?

24 uur zorg betekent dat er 24 uur per dag, zeven dagen in de week begeleiding aanwezig is. Zij begeleiden de mensen die er wonen en zijn aanspreekpunt voor omwonenden bij vragen of klachten. Begeleiders zijn speciaal opgeleid en geselecteerd om met deze doelgroep om te gaan.  

9. Levert deze voorziening overlast op?

Van geen enkele buurman of buurvrouw kan overlast worden uitgesloten. Bij deze voorziening stopt de verantwoordelijkheid van de zorg niet bij de voordeur. Er worden  afspraken gemaakt met de bewoners over de consequenties bij overlastgevend gedrag. Er komt 24 uur per dag, zeven dagen in de week bereikbaarheid voor overlastmeldingen. Op basis van de zorgen die worden aangegeven door omwonenden of organisaties in de omgeving wordt verder gekeken op welke andere manieren we het gevoel van veiligheid kunnen organiseren. Dit wordt dan bij de verdere uitwerking van dit plan meegenomen. Dit doen wij uiteraard in samenwerking met politie en zorgpartijen.  

10. Houdt de gemeente rekening met het groen bij de bouw van de voorziening?

Na goedkeuring van de raad gaan we verder met de uitwerking van de plannen en wordt er een stedenbouwkundig ontwerp gemaakt op basis van alle onderzoeken en informatie die wordt opgehaald. Daarbij wordt ook gekeken naar de natuur.

11. Trekt deze voorziening ellende aan?

Er worden huisregels met de bewoners gemaakt, waar ze zich aan dienen te houden. En waar ook consequenties aan zitten, als ze zich er niet aan houden. De ervaring bij deze voorzieningen in andere steden is dat de stabiele situatie die aan de bewoners geboden wordt, de kans op overlast juist verkleint.

12. Wordt er drugs gebruikt?

Over het gebruik van drugs worden afspraken gemaakt. Drugs wordt in de woning gedoogd, omdat de bewoners chronisch verslaafd kunnen zijn. De bewoners halen hun drugs wel ergens vandaan. Wat wij niet willen is, dat zij dit doen in de nabijheid van deze voorziening. Als dat geconstateerd wordt dan kan dit worden gemeld en worden de mensen erop aangesproken. In vergelijkbare voorzieningen in het land is bijvoorbeeld de afspraak gemaakt dat binnen een straal van 500 meter rondom het pand niet gedeald mag worden. In de nadere uitwerking van de plannen wordt hierover, in samenspraak met de omwonenden, in het beheerplan en de huisregels concrete afspraken gemaakt die passen bij onze Purmerendse situatie. Die situatie kan bijvoorbeeld vragen om af te spreken dat - ongeacht de straal - woonwijken en het park wat dat betreft uitgesloten zijn. Omdat drugsgebruik in huis wordt gedoogd, voorzien wij geen drugs-zwerfafval nabij de voorziening.

13. Is het allemaal al definitief besloten?

Tijdens de raadsvergadering van 27 februari wordt het voorstel op basis van het genomen besluit uitgewerkt en opnieuw aan de raad voorgelegd.

14. Kan ik ergens bezwaar maken?

Als de gemeenteraad heeft ingestemd met de plannen, dan volgt er te zijner tijd een uitwerking van het plan en een bestemmingsplanwijziging. Tegen de bestemmingsplanwijziging kunt u ook formeel bezwaar maken. Dat kan nu nog niet. Dat kan pas als deze ter inzage ligt.

15. Wat als mijn huis minder waard wordt?

Als u van mening bent dat uw onroerend goed minder waard wordt door dit plan, dan kunt u, net zoals bij andere ontwikkelingen, een aanvraag doen voor planschade.

16. Waar kan ik een vraag stellen?

Via het mailadres dewoonplek@purmerend.nl kunt u vragen stellen of bijvoorbeeld een afspraak maken voor een gesprek.